Lög ÍSL

Íþróttasamband Lögreglumanna

LÖG

1. grein
Nafn sambandsins er: Íþróttasamband Lögreglumanna. Skammstafað ÍSL.
Icelandic Police Sports Federation. Skammstafað IPSF.
Islands Politi Idrætsforbund. Skammstafað IPIF.
Lögheimili ÍSL skal vera þar sem það hefur skrifstofu sína á hverjum tíma.
 
2. grein                                                                                                                                                        
Tilgangur sambandsins er:                                                                                                                                        
Að stuðla að eflingu íþrótta meðal lögreglumanna.                                                                                                        
Að auka kynningu meðal lögreglumanna.                                                                                                                    
Að bæta aðstöðu þeirra til íþróttaiðkana.                                                                                                                    
Að koma fram erlendis fyrir hönd íslenskra lögreglumanna og vera aðili að
alþjóðasamtökum lögreglumanna í íþróttum.   
Að stuðla að góðum kynnum við erlenda starfsbræður.                                                                                                
Að stuðla að auknum samskiptum aðildarfélaga á vettvangi íþrótta.
 
3. grein                                                                                                                                                                
Rétt á aðild að ÍSL eiga öll íþróttafélög meðal lögreglumanna eða íþróttanefndir.                                                      
Aðeins eitt félag eða nefnd frá hverju embætti getur átt aðild að ÍSL. Aðildarfélög
ÍSL skulu greiða til þess árgjald sem miðast við ákveðna upphæð á hvern þingfulltrúa,
sem félagið eða nefndin á rétt á að senda á þing ÍSL. Réttur til þingsetu fellur niður
hafi árgjald ekki verið greitt er þing hefst. Stjórninni er heimilt að fella gjaldið niður
tímabundið.       
Félög eða nefndir sem óska inngöngu í ÍSL skulu senda stjórn ÍSL skriflega umsókn
ásamt lögum/reglum félagsins eða nefndarinnar. Stjórn ÍSL getur síðan veitt félaginu
eða nefndinni bráðbirgða aðild að ÍSL sem næsta þing ÍSL tekur síðan endanlega
ákvörðun um. Ef lög eða reglur viðkomandi félags eða nefndar stangast á einhvern
hátt á við lög ÍSL skal hafna umsókninni. Viðkomandi félag eða nefnd skal vera opin
öllum lögreglumönnum hjá viðkomandi embætti.
 
4. grein                                                                                                                                                         
Málefnum ÍSL stjórnar:                                                                                                                                               
1. Þing ÍSL                                                                                                                                                               
2. Stjórn ÍSL                                                                                                                                                             
3. Framkvæmdastjórn ÍSL
 
5. grein                                                                                                                                                                
Þing ÍSL fer með æðsta vald í málefnum sambandsins. Þingið sitja fulltrúar þeirra félaga
eða nefnda sem mynda ÍSL.
Fulltrúatala hvers félags á þinginu skal miðast við að félaginu eða nefndinni sé heimilt að
senda 1 fulltrúa fyrir hverja byrjaða 25 starfandi lögreglumenn, þó ekki fleiri en 10 frá
hverju félagi eða nefnd.
Fulltrúar skulu hafa kjörbréf.                                                                                                                                       
Á þinginu hafa fulltrúar atkvæðisrétt. Þeir sem einnig hafa rétt til þingsetu og hafa þar
málfrelsi og tillögurétt eru:
1. Stjórn ÍSL                                                                                                                                                             
2. Skoðunarmenn reikninga ÍSL                                                                                                                                             
Auk þess getur stjórn ÍSL boðið öðrum þingsetu ef hún telur ástæðu til. Hver fulltrúi fer
með 1 atkvæði.
Þing ÍSL skal haldið á 2ja ára fresti. Til þingsins skal boðað bréflega, heimilt er aðsenda
bréfið með tölvupósti, með með minnst 1 mánaðar fyrirvara. Með þingboði skal fylgja kjörbréf.                                                                                                              
Málefni sem aðildarfélög ÍSL óska eftir að tekin verði fyrir á þinginu skulu tilkynnt stjórn
sambandsins minnst 15 dögum fyrir þingið og skal stjórn sambandsins senda öllum
aðildarfélögum gögn um þau málefni eigi síðar en 10 dögum fyrir þingið.       
Ávallt skal miðast við að þingið sé haldið í september/október. Stjórn ÍSL er þó heimilt ef
sérstakar aðstæður liggja fyrir að halda þingið á öðrum tíma. Allar áðurnefndar tímasetningar
varðandi boðun til þings og um málefni til þingsins skulu vera þær sömu. Þingið er löglegt sé
löglega til þess boðað.
 
6. grein                                                                                                                                                                                                                        Reikningsár ÍSL miðast við 31. ágúst ár hvert.
 
7. gr.                                                                                                                                                         
Aukaþing má halda ef nauðsyn krefur eða helmingur sambandsaðila óskar þess. Alla
boðunar og tilkynningarfresti til aukaþings má hafa helmingi styttri en til reglulegs þings þings.                            
Fulltrúar á aukaþingi eru þeir sömu og voru á næsta reglulega þingi á undan. Þó má kjósa
að nýju fulltrúa fyrir þann sem er látinn, veikur, hættur störfum, fluttur eða forfallaður á annan hátt.                               
Á aukaþingi má ekki gera laga eða leikreglnabreytingar og má ekki kjósa stjórn nema bráðabirgða-
stjórn. Ef meirihluti kjörinnar stjórnar hefur sagt af sér eða stjórnin að eigin dómi orðin óstarfhæf.                                 
Að öðru leiti gilda um aukaþing sömu reglur og um reglulegt sambandsþing.
 
8. grein                                                                                                                                                                     
Störf landssambandsþings eru:                                                                                                                                    
1. Þingsetning.                                                                                                                                                          
2. Kosning 3ja. manna í kjörbréfanefnd.                                                                                                                         
3. Kosinn þingforseti                                                                                                                                                  
4. Kosinn þingritari.                                                                                                                                                   
5. Þinggerð síðsta þings lögð fram.                                                                                                                             
6. Kosnar þær nefndir sem talið er nauðsynlegt að starfi á þinginu.                                                                        
7. Lögð fram skýrsla fráfarandi stjórnar.                                                                                                                      
8. Gjaldkeri leggur fram endurskoðaða reikninga til samþykktar.                                                                          
9. Lagðar fram laga og leikreglnabreytingar sem fram hafa komið.                                                                              
10. Tekin ákvörðun um árgjald aðildarfélaga.                                                                                                             
11. Önnur mál.                                                                                                                                                        
12. Kosning formanns.                                                                                                                                             
13. Kosning stjórnar.                                                                                                                                                
14. Kosning skoðunarmanna ársreiknings.                                                                                                                                     
15. Þingslit.                                                                                                                                                          
Meirihluti skal ráða kosningu sem er bundin. Verði jafnt eftir kosningu skal hlutkesti ráða.                                        
Krefjist einhver fulltrúi skriflegrar kosningar skal hún framkvæmd þannig. Ekki er heimilt
að taka fyrir á landssambandsþingi mál sem hafa borist eftir að áðurnefndir frestir til að
skila inn tillögum er útrunnin, nema ¾ hlutar viðstaddra þingfulltrúa samþykki.                                                                                                                       
Tillögur um lagabreytingar hljóta aðeins samþykki að ¾ hlutar greiddra atkvæða hafi samþykkt tillöguna.
 
9. grein                                                                                                                                                             
Stjórn ÍSL fer með æðsta vald í málefnum ÍSL á milli þinga. Stjórnin skal skipuð 11 mönnum.
Formaður skal kosinn fyrst og síðan 10 aðrir stjórnarmenn. Stjórnin skiptir með sér verkum
og mynda formaður, varaformaður, gjaldkeri og ritari framkvæmdastjórn.
Tilkynningar um framboð til stjórnar og formanns skulu berast fráfarandi stjórn eigi síðar en
15 dögum fyrir auglýst þing.
Stjórn ÍSL skal koma saman eigi sjaldnar en 6 sinnum á millli þinga. Til stjórnarfunda skal
boðað skriflega af formanni með viku fyrirvara.                                                                                                                         
Formaður boðar einnig til funda framkvæmdastjórnar sem skulu haldnir eins oft og framkvæmda-
stjórnarmenn telja þörf á.
Óski 3 eða fleiri stjórnarmenn eftir fundi stjórnar skal til hans boðað eigi síðar en 10 dögum
eftir að ósk þar að lútandi hefur verið fram borin.                                                                                                                         
Stjórn ÍSL er heimilt að ráða launað starfsólk.
 
10. grein                                                                                                                                                         
Starfssvið stjórnar ÍSL er:                                                                                                                                         
Að sjá til þess að ákvörðunum og ályktunum þings ÍSL sé framfylgt.                                                           
Að sjá til þes að lög og reglugerðir sambandsins séu haldnar.                                                                                       
Að taka ákvörðun um þátttöku í mótum erlendis.                                                                                                        
Að koma fram erlendis f.h. lögreglumanna á Íslandi á sviði íþrótta.                                                          
Að taka ákvörðun um nefndir á vegum ÍSL og skipa í þær.                                                                                           
Að ákveða staðsetningu landsmóta.
 
Starfssvið framkvæmdastjórnar er:                                                                                                                            
Að framfylgja ákvörðunum stjórnar ÍSL                                                                                                                      
Að skipuleggja daglegan rekstur ÍSL.                                                                                                                          
Að vinna að fjáröflunum til að standa undir kostnaði við reksturs sambandsins og taka
ákvörðun um fjáröflunarleiðir.
Að taka ákvörðun um minniháttar fjárhagslegar skuldbindingar.                                                                     
Að semja um laun starfsmanna.                                                                                                                 
Að skipuleggja keppnisferðir ÍSL erlendis og sjá um undirbúning keppenda.
 
11. grein
Heiðursfélagar:
Heiðursfélaga má kjósa á þingi ÍSL.
Heiðursfélagar hafa rétt til setu á þingum ÍSL með málfrelsi og tillögurétt.
Kjör heiðusfélaga varir svo lengi sem viðkomandi getur rækt hlutverk sitt og vill sinna því.
 
12. grein                                                                                                                                                                    
Öll framkvæmd móta á vegum sambandsins skal miðast við reglur ÍSL um mótin, en
um þau atriði sem þær ná ekki til gilda reglur sérsambanda ÍSÍ. Reglur ÍSL verða
einungis samþykktar á þingi ÍSL sem og breytingar á þeim. Stjórninni er heimilt að
gera tímabundna breytingu á reglum ef þurfa þykir sem skulu bornar undir næsta
þing til afgreiðslu. Ef þingið samþykkir ekki breytingarnar þá falla þær niður.
 
13. grein                                                                                                                                                                  
Tillögur um að leggja ÍSL niður má aðeins taka fyrir á reglulegu landsambandsþingi.                                                      
Til þess að samþykkja þá tillögu þarf minnst ¾ hluta greiddra atkvæða. Hafi slík tillaga
verið samþykkt skal gera öllum sambandsaðilum grein fyrir henni í þingskýrslunni og
tillagan síðan látin ganga til næsta reglulegs þings.                      
Með fulltrúarkjöri sínu til þess þings taka aðilar afstöðu til tillögunnar.                                                                       
Verði tillagan samþykkt aftur með ¾ hlutum greiddra atkvæða er það fullgild ákvörðun
um að leggja sambandið niður. 
Ákveður það þing hvernig ráðstafa skal eignum ÍSL en þeim má aðeins verja til eflingar
íþrótta meðal lögreglumanna.
 
14. grein                                                                                                                                                                
Lög þessi öðlast þegar gildi.                                                                                                                             
Samþykkt á stofnþingi ÍSL 3. maí 1982,                                                                                                                 
ásamt breytingum gerðum á þingum ÍSL 1984, 1988, 1994, 2004, 2006, 2014 og 2016.
Scroll to Top